pentagonh2001 6/17/2023 5:56:56 PM
Sóng cơ truyền được trong các môi trườngA. Rắn, lỏng và khí. B. Lỏng, khí và chân không. C. Chân không, rắn và lỏng. D. Khí, chân không và rắn