hongocnhi2015 6/17/2023 5:31:37 PM
Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?A. Tần số của sóng. B. Tốc độ truyền sóng. C. Biên độ của sóng. D. Bước sóng.

Câu Hỏi Liên Quan