thanhhuyen2001421 3/18/2024 1:21:06 AM
1 chiếc ly với phần bầu ly có dạng hình nón ( như hình vẽ). Sau khi rót vào ly 60ml nước thì chiều cao của lượng nước trong ly bằng 2/3 chiều cao bầu ly ( BA= 2/3 CA). Công thức thể tích hình nón là Vnón= 1/3πr^2h ( r là bán kính đường tròn đáy , h là chiều cao của hình nón) a) Tính thể tích bầu ly b) Biết chiều cao thân ly là HA= 5cm và bán kính miệng ly là CD=4cm. Tính chiều cao của chiếc ly (đoạn CH) làm tròn đến hàng đơn vị