Sự khác biệt chính giữa các thì Hiện tại hoàn thành và Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
7/14/2023 12:22:46 AM
phamtuanlinht ...

Sự khác biệt chính giữa các thì "Hiện tại hoàn thành" và "Hiện tại hoàn thành tiếp diễn" là như sau:

Hiện tại hoàn thành (Present Perfect):

  • Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ và có liên kết hoặc ảnh hưởng đến hiện tại.

 

  • Chú trọng vào kết quả hoặc tình trạng hiện tại của hành động đã hoàn thành.

 

  • Sử dụng cấu trúc "have/has + V3" (động từ nguyên mẫu đã phân từ) để hình thành câu.

 

  • Ví dụ: "I have finished my homework" (Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà) hoặc "She has lived in this city for five years" (Cô ấy đã sống trong thành phố này trong năm năm).

 

 

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous):

  • Diễn tả hành động đã bắt đầu trong quá khứ, đang tiếp diễn và có thể tiếp tục trong hiện tại.

 

  • Chú trọng vào thời gian và sự tiếp diễn của hành động.

 

  • Sử dụng cấu trúc "have/has + been + V-ing" (đang phân từ) để hình thành câu.

 

  • Ví dụ: "I have been studying all day" (Tôi đã học suốt cả ngày) hoặc "They have been waiting for hours" (Họ đã đợi suốt vài giờ).

 

 

Sự khác biệt:

 Hiện tại hoàn thànhHiện tại hoàn thành tiếp diễn
Định nghĩaThì hiện tại hoàn thành diễn tả 1 hành động đã kết thúc cho đến thời điểm hiện tại mà không nhắc lại thời gian diễn ra hành động đó nữa.Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn biểu đạt 1 hành động bắt đầu trong quá khứ, vẫn tiếp tục ở hiện tại, có thể đến tương lai và nhấn mạnh thời gian xảy ra sự việc.
Cấu trúc

S + has/have + V3/ed + O

VD: I have worked here for 5 years.

(Tôi làm ở đây được 5 năm).

S + has/have + been + V-ing

VD: I have been working here for 5 years.

(Tôi đang làm ở đây được 5 năm rồi.)

S + has/have not + V3/ed + O

VD: I haven’t worked here for 5 years. (Tôi làm ở đây không được 5 năm)

S + has/have not + been + V-ing

I haven’t been working here for 5 years.

(Tôi không làm ở đây 5 năm rồi.)

Have/has + S + V3/ed + O?

VD: Have you worked here for 5 years? (Bạn làm ở đây được 5 năm rồi phải không?

Have/has + S + been + V-ing?

Have you been working here for 5 years. (Bạn vẫn đang làm ở đó 5 năm rồi nhỉ?)

 

 

Điểm khác biệt quan trọng giữa hai thì này là sự nhấn mạnh vào kết quả hoặc tình trạng hiện tại (hiện tại hoàn thành) so với thời gian và sự tiếp diễn của hành động (hiện tại hoàn thành tiếp diễn). Hiện tại hoàn thành thường chỉ ra kết quả hoặc tình trạng hiện tại của hành động đã hoàn thành, trong khi hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vào thời gian và sự tiếp diễn của hành động từ quá khứ đến hiện tại.