Chủ ngữ đơn (Simple subject) định nghĩa và ví dụ
7/13/2023 9:52:47 PM
phamtuanlinht ...

Simple subject, còn được gọi là chủ ngữ đơn giản, là từ hoặc cụm từ đóng vai trò là chủ ngữ chính trong một câu. Nó là phần tử quan trọng nhất trong việc diễn đạt ý nghĩa hành động hoặc trạng thái của câu.

Để hiểu rõ hơn về simple subject, hãy xem các điểm sau:

I. Định nghĩa:

 • Simple subject là từ hay cụm từ mô tả một người, vật, hoặc ý thức đang thực hiện hành động trong câu.

 

 • Nó thường là danh từ (noun) hoặc đại từ (pronoun), nhưng cũng có thể là cụm danh từ (noun phrase) hoặc cụm đại từ (pronoun phrase).

 

II. Chức năng:

 • Chức năng chính của simple subject là đóng vai trò là người hoặc vật chính đang thực hiện hành động trong câu. Simple subject giúp chúng ta xác định người, động vật hoặc vật thể mà câu đang nói đến.

 

 • Xác định người hoặc vật thực hiện hành động: Simple subject giúp chúng ta biết ai hoặc cái gì đang thực hiện hành động trong câu. Nó là trung tâm của sự chú ý và ý nghĩa của câu.
  • Ví dụ:

   • The cat is sleeping. (Simple subject: "The cat") - Simple subject xác định rõ rằng là mèo đang ngủ.
   • Mary plays the piano. (Simple subject: "Mary") - Simple subject cho biết Mary đang chơi piano.

 

 • Quyết định hình thức của động từ: Simple subject ảnh hưởng đến hình thức của động từ trong câu. Nó quyết định việc động từ được chia ở dạng số ít hay số nhiều.
  • Ví dụ:

   • The cat sleeps. (Simple subject: "The cat") - Động từ "sleep" được chia ở dạng số ít để phù hợp với chủ ngữ.
   • The cats sleep. (Simple subject: "The cats") - Động từ "sleep" được chia ở dạng số nhiều để phù hợp với chủ ngữ.

 

 • Là cơ sở để thêm thông tin bổ sung: Simple subject tạo nền tảng cho việc thêm các thông tin bổ sung khác vào câu. Các thông tin bổ sung này có thể là các cụm từ tân ngữ, các trạng từ hay các mệnh đề phụ thuộc vào chủ ngữ.
  • Ví dụ:

   • The book on the table is mine. (Simple subject: "The book") - Simple subject cho biết rằng là cuốn sách trên bàn là của tôi.
   • John, the boy in the blue shirt, won the race. (Simple subject: "John") - Simple subject là John và thông tin bổ sung là "the boy in the blue shirt".

 

III. Xác định chủ ngữ đơn: 

 • Đọc và hiểu câu:

  • Đọc câu một cách cẩn thận để hiểu ý nghĩa và ngữ cảnh của câu.

 

 • Xác định động từ chính:

  • Tìm động từ chính trong câu. Động từ chính thường là động từ diễn tả hành động hoặc trạng thái của chủ từ.

 

 • Đặt câu hỏi "Ai?" hoặc "Cái gì?":
  • Hỏi câu hỏi "Ai đang thực hiện hành động?" hoặc "Cái gì đang được miêu tả?" để tìm simple subject. Simple subject thường là danh từ hoặc đại từ trực tiếp liên quan đến động từ chính.

 

 • Xem xét sự phù hợp với động từ:

  • Kiểm tra xem simple subject có phù hợp với động từ không. Simple subject cần phù hợp với động từ về số (số ít hoặc số nhiều) và ngôi (ngôi thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba).

 

 • Lưu ý các từ đi kèm:

  • Bỏ qua các từ đi kèm, cụm từ giới từ hoặc các yếu tố khác trong câu. Tập trung vào danh từ hoặc đại từ chính mà liên quan trực tiếp đến động từ.

 

 • Phân tích câu phức tạp:

  • Nếu câu phức tạp, hãy phân tích câu thành các mệnh đề phụ hoặc các cụm từ để tìm hiểu rõ hơn về simple subject.

 

 • Xem xét câu hỏi:

  • Trong câu hỏi, simple subject có thể đứng sau động từ hoặc được ngụ ý. Chú ý thứ tự từ và ngữ cảnh để xác định simple subject

.

IV. Chức năng:

 

Simple subject đóng vai trò quan trọng trong câu văn vì:

 • Xác định người hoặc vật thực hiện hành động:

  • Simple subject cho biết ai hoặc cái gì đang thực hiện hành động trong câu. Nó giúp xác định người hoặc vật chịu trách nhiệm và tạo nên ý nghĩa chính trong câu.

 

 • Quyết định hình thức động từ:

  • Simple subject là yếu tố quyết định hình thức của động từ trong câu. Động từ thường thay đổi dựa trên số (số ít hoặc số nhiều) và ngôi (ngôi thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba) của simple subject. Vì vậy, việc hiểu và xác định chính xác simple subject là cần thiết để sử dụng đúng hình thức của động từ.

 

 • Tạo sự liên kết và sự rõ ràng trong câu:

  • Simple subject giúp xác định mối quan hệ giữa các thành phần khác trong câu. Nó tạo ra sự liên kết và sự rõ ràng giữa động từ, tân ngữ và các thành phần khác. Việc đặt simple subject đúng vị trí trong câu đảm bảo tính mạch lạc và hiểu rõ ý nghĩa của câu.

 

 • Tạo nền tảng cho việc mở rộng câu:

  • Simple subject là căn cứ để mở rộng câu với các thông tin bổ sung như tân ngữ, bổ ngữ, hoặc các cụm từ khác. Nó tạo nền tảng cho việc phát triển ý tưởng và thông tin trong câu.

 

 • Quyết định thụ động hay bị động:

  • Simple subject đóng vai trò quan trọng trong việc xác định câu có ở thể thụ động hay bị động. Trong câu thụ động, simple subject thường là tân ngữ, trong khi trong câu bị động, simple subject là người hoặc vật chịu tác động.

 

V. Ví dụ:

 

Ví dụChủ ngữ đơn trong câu
The dog barks loudly.dog
Mary and Tom are best friends.Mary, Tom
The children are playing in the park.children
The teacher gives homework every day.teacher
The book contains useful information.book

Trong các ví dụ trên, simple subject là từ hoặc cụm từ đơn giản chỉ định người, vật hoặc nhóm người mà câu đề cập đến. Nó thường là chủ ngữ của câu và có vai trò quan trọng trong xác định người hoặc vật thực hiện hành động hoặc tồn tại trong câu.

 

 

Qua việc xác định simple subject, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về người hoặc vật đang thực hiện hành động trong một câu. Điều này giúp chúng ta xây dựng cấu trúc câu một cách chính xác và hiểu rõ ý nghĩa của câu đó.